Jesteśmy na facebooku

Logowanie Rejestracja

Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, zarejestruj się.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

wydarzysie.pl

Definicje

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej wydarzysie.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.wydarzysie.pl na rzecz Użytkowników.
 2. Użytkownik to podmiot, który zawiera ze Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca to Mateusz Prucnal, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum "Mentoris" Mateusz Prucnal, ul. Żołnierska 13/40, 20-801 Lublin, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5641722876 oraz REGON 061642952, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 5. Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.wydarzysie.pl. Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 6. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
 8. Wydarzenie to pole informacyjne zawierające dane dotyczące wydarzenia z zakresu kultury, sztuki, edukacji, biznesu, rozrywki, sportu i rekreacji lub inne, dodane przez Użytkownika do katalogu oraz zasobów Serwisu.
 9. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. Centrum "Mentoris" Mateusz Prucnal, ul. Żołnierska 13/40, 20-801 Lublin, adres e-mail: .
 10. Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 11. Konto Użytkownika to panel zarządzający Wydarzeniami dodanymi przez Użytkownika, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 12. Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.

§1 Ogólne warunki umowne

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.wydarzysie.pl/regulamin.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

§2 Warunki korzystania i Rejestracja

 1. W celu korzystania ze Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie ze Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 3. Zarządzanie Wydarzeniami Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 4. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 8. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

 

§3 Świadczenie bezpłatnych Usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. udostępnienie wyszukiwarki Wydarzeń,
  3. prowadzenie Konta Użytkownika,
  4. Newsletter,
  5. dodanie Wydarzenia,
  6. automatycznego uzupełnienia formularza dodania Wydarzenia,
  7. wprowadzenie komentarza do Wydarzenia,
  8. udostępnienie Wydarzenia,
  9. udostępnienie mapy.
 2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
 3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki Wydarzeń zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki i zostaje rozwiązania w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej Serwisu, w celu wyszukania Wydarzeń przy wykorzystaniu słów kluczowych. Ponadto, Klient ma możliwość przeprowadzenia wyszukiwania szczegółowego z uwzględnieniem dostępnych kryteriów („Wybierz kategorię”, „Wybierz zakres dat”, „Cena biletu”).
 4. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego Wydarzeniami dodanymi przez Użytkownika.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługodawcy na rzecz Użytkownika, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług świadczonych przez Usługodawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Użytkownika z subskrypcji przy użyciu linku deaktywującego zamieszczonego w obszarze wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 6. Umowa o świadczenie Usługi dodania Wydarzenia w obszarze Serwisu zawierana jest na czas oznaczony poprzez wypełnienie przez Użytkownika właściwego formularza („Dodaj Wydarzenie”) na zasadach opisanych w §4 niniejszego Regulaminu i zostaje rozwiązana w chwili jego zarchiwizowania. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie funkcjonalności dodania Wydarzenia do katalogu oraz zasobów Serwisu w celu prezentacji informacji o wydarzeniu kulturalnym, biznesowym, edukacyjnym lub innym.
 7. Umowa o świadczenie Usługi automatycznego uzupełnienia formularza dodania Wydarzenia zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z właściwego pola formularza dodania Wydarzenia („Mam już wydarzenie na Facebooku”) i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Usługi jest automatyczne wypełnienie formularza dodania Wydarzenia poprzez wklejenie adresu url do wydarzenia utworzonego w ramach funkcjonalności serwisu społecznościowego Facebook (https://facebook.com). Korzystanie z Usługi wymaga posiadania zarejestrowanego konta użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook i zalogowania za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
 8. Umowa o świadczenie Usługi wprowadzania komentarza do Wydarzenia zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania komentarza do Wydarzenia i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania komentarza do Wydarzenia, w celu jego wprowadzenia. Umowa zakazuje zamieszczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy Usługodawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Usługodawcy do moderacji wprowadzonych opinii, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu.
 9. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia Wydarzenia zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z przycisków udostępnienia Wydarzenia i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie przycisków otwierających okna serwisów społecznościowych pozwalających na udostępnienie Wydarzenia osobom trzecim w postaci informacji zawierającej link prowadzący do danego Wydarzenia w Serwisie. W ramach Usługi Użytkownik może skorzystać z okna serwisów społecznościowych: Facebook (https://facebook.com), Twitter (https://twitter.com) i Google+. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania zarejestrowanego konta użytkownika w wymienionych serwisach społecznościowych i zalogowania za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
 10. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia mapy zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z okna mapy i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie okna aplikacji Mapy Google działającej w domenie https://google.pl/maps na stronie internetowej Serwisu w celu precyzyjnego określenia położenia geograficznego miejsca Wydarzenia.
 11. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

 

§4 Dodanie Wydarzenia

 1. Usługa utworzenia Wydarzenia jest bezpłatna.
 2. Przedmiotem Usługi jest dodanie Wydarzenia do katalogu oraz zasobów Serwisu.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usługi następuje poprzez użycie właściwej funkcjonalności („+ Dodaj wydarzenie”). W celu dodania Wydarzenia należy uzupełnić wymagane pola formularza poprzez uzupełnienie wszystkich pól obowiązkowych (zaznaczonych gwiazdką) oraz ewentualnie pól dobrowolnych, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących dodawanego Wydarzenia danych.
 4. Zatwierdzenie wprowadzonych danych następuje poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wydarzenie do akceptacji”.
 5. Dane wprowadzone przez Użytkownika takie jak nazwa, lokalizacja i data, będą wykorzystywane w obszarze formularza wyszukiwarki Wydarzeń.
 6. Dodane Wydarzenie podlega publikacji na stronie Serwisu po jej zaakceptowaniu przez Usługodawcę, w ciągu 24 godzin od momentu jej utworzenia.
 7. Akceptacja utworzonej wizytówki polega na weryfikacji wprowadzonych przez Użytkownika treści pod względem ich legalności oraz zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Tożsame Wydarzenia już dodane do katalogu oraz zasobów Serwisu nie podlegają ponownemu opublikowaniu.
 9. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji, zalogowany Użytkownik jest informowany o tym fakcie w ramach prowadzenia Konta Użytkownika w zakładce służącej do zarządzania Wydarzeniami („Moje wydarzenia”).
 10. Użytkownik zalogowany korzystający z niniejszej Usługi może zarządzać oraz edytować swoje Wydarzenia w zakładce dostępnej w ramach prowadzenia Konta Użytkownika („Moje wydarzenia”) poprzez wykorzystanie właściwego pola edycji danych.
 11. W przypadku dodania Wydarzenia przez Użytkownika niezalogowanego edytowanie Wydarzenia możliwe jest jedynie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://wydarzysie.pl/kontakt.html.
 12. Dane wprowadzone przez Użytkownika takie jak: nazwa, lokalizacja, zakres świadczonych usług i dane kontaktowe, będą wykorzystywane w obszarze formularza wyszukiwania jako kryteria wyszukiwania.
 13. Korzystając z Usługi dodania Użytkownik oświadcza, iż jest osobą uprawnioną do dokonania czynności w imieniu podmiotu, na temat którego informacje dodaje.
 14. Użytkownik korzystający z niniejszej Usługi, przesyłając elementy graficzne, treść, zdjęcia lub inne elementy będące przedmiotem praw autorskich oświadcza, że posiada prawo do rozporządzania nimi i nie są one przedmiotem własności osób trzecich.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość informacji w zakresie danych wprowadzanych przez Użytkownika w celu utworzenia Wydarzenia.

 

§5 Usługa reklamy

 

 1. Przedmiotem Usługi reklamy jest odpłatne udostępnienie Użytkownikowi na czas oznaczony lub nieoznaczony wydzielonej części zasobów Serwisu w obszarze serwisu działającego w domenie http://wydarzysie.pl, w celu umieszczenia treści reklamowych lub promocyjnych.
 2. W przypadku związania się umową świadczenie Usługi reklamy, strony postępują zgodnie z postanowieniami odrębnej umowy, zawieranej w formie pisemnej.
 3. Użytkownik podaje Usługodawcy drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje niezbędne do wyceny Usługi, w szczególności o formie, sposobie oraz przedmiocie zlecenia.

 

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Usług.
 6. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  2. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  3. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/..

 

§8 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.

 

§9 Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści:
 1. bezprawnych,
 2. naruszających dobra osobiste innych Użytkowników lub osób trzecich,
 3. uznanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre obyczaje,
 4. erotycznych lub pornograficznych,
 5. propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu,
 6. służących podbijaniu treści lub stanowiących powtórzenia lub treści o charakterze masowym.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
  4. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 7. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
 9. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany.
 10. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 11. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
wydarzenia gps
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką plików cookies.
Akceptuję politykę plików cookies